Výročná členská schôdza - 23. marec 2024, Šaľa - Veča

Vážení členovia klubu,

 
dovoľujeme si Vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu, dňa 23. marca 2024, so začiatkom o 10.00 hMiesto konania Výročnej členskej schôdze je Poľovnícky dom v Šali - Veči.
Program:
 
1. Otvorenie VČS
 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 
3. Voľba návrhovej komisie
 
4. Voľba volebnej komisie
 
5. Kontrola uznesenia
 
6. Správa predsedu klubu
 
7. Správa ekonóma klubu
 
8. Správa tajomníka klubu
 
9. Správa poradcu chovu
 
10.Správa výcvikára klubu
 
11.Správa revíznej komisie
 
12. Voľba člena revíznej komisie
 
13. Vyhodnotenie výsledkov volieb
 
14. Diskusia
 
15. Uznesenie
 
16. Záver
 
Svoju účasť/neúčasť potvrďte na: kchmsds@azet.sk
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Kynológii zdar!