Stanovy Klubu chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

Úvodné ustanovenie


Tieto stanovy Klubu chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov (ďalej len KCHMSDS) sú súhrnom trvalých úloh, práv a povinností členov KCHMSDS. Dôsledné plnenie stanovených práv a povinností a dodržiavanie uvedených stanov sú prvou a základnou povinnosťou každého člena klubu, ktoré berie na seba hneď po vstupe za člena KCHMSDS.

Základnou úlohou a poslaním KCHMSDS je riadený chov v súlade s platným štandardom a predpismi organizácií Fédération Cynologique Internationale (ďalej len FCI), Slovenská kynologická jednota (ďalej len SKJ) a Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ), reprodukcia, zveľaďovanie, propagácia, zušľachťovanie a vylepšovanie vrodených vlastností a daností našich plemien po stránke povahových vlastností a vzhľadu, ich výcvik a dôsledné presadzovanie v poľovníckej činnosti. KCHMSDS je spoločenskou organizáciou chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov plemien zastrešujúcich klubom, ktorá realizuje svoju činnosť pod záštitou SPZ, SKJ v zmysle predpisov FCI ich odborných komisií a kynologickej rady, avšak ako samostatný právnický subjekt majúci vlastnú ekonomickú, hospodársku, spoločenskú a právnu samosprávu.I. Úlohy klubu1. Klub združuje chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov poľovných plemien stavačov.  

Zabezpečuje rozšírenie chovu, zvýšenie úrovne, ako i zvýšenie poľovnej upotrebiteľnosti stavačov a to hlavne:


a) cieľavedomé zlepšovanie chovnej hodnoty a poľovnej upotrebiteľnosti na základe

najnovších poznatkov genetiky


b) organizovaním špeciálnych výstav a skúšok


c) kontrolou vrhov, chovov, výživy a ustajnenia psov


d) stálym vzdelávaním svojich členov vo všetkých kynologických otázkach


2. Na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými klubmi, medzinárodnými organizáciami a združovať s nimi finančné prostriedky.


3. KCHMSDS je organizačnou zložkou SPZ a v oblasti organizačnej, finančnej, hospodárskej a kontrolnej realizuje svoju činnosť v zmysle platných stanov a uznesení SPZ.


4.Chovateľský a zápisný poriadok klubu rešpektuje zásady chovateľského a zápisného poriadku FCI, SKJ, SPZ.


5. KCHMSDS je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu.II. Vznik a zánik klubu


1. Klub sa zriaďuje na záujem chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov plemien stavačov.

2. Klub zanikne uznesením 3/4 väčšiny hlasov členov klubu.

3. V prípade zániku klubu, členská schôdza vytvorí likvidačnú komisiu, ktorej úlohou bude vytvoriť súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku a navrhne členskej schôdzi jeho rozdelenie.

III. Názov a sídlo klubu


1.Názov klubu: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

2. Sídlo klubu je sídlo materskej organizácie SPZ: Štefánikova 10, Bratislava.

IV. Členstvo v klube

1. Členstvo v klube je dobrovoľné.
2. Členstvo v klube je:
a) riadne:

Riadnym členom je občan Slovenskej republiky. Na maloletého sa nevzťahuje právo uvedené v článku VI, bod 1. a).

b) mimoriadne:

Mimoriadnym členom je cudzí štátny príslušník. Na cudzieho štátneho príslušníka sa nevzťahuje právo uvedené v článku VI, bod 1. a).
c) čestné členstvo v klube.

Čestné členstvo na návrh výboru  schvaľuje členská schôdza.
3. Záujemca o členstvo v KCHMSDS predloží písomnú prihlášku a zaplatí členské do klubu. Členstvo v klube vzniká po zaplatení členského poplatku.

4. V sporných prípadoch  vznik členstva na návrh výboru klubu schvaľuje členská schôdza.
5. Členstvo v klube sa preukazuje členským preukazom. Preukaz o členstve vydáva tajomník klubu.
6. Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výšku určí členská schôdza. Príspevok musí byť zaplatený do zahájenia VČS príslušného roka, inak je člen povinný znovu zaplatiť zápisné.
7. Výška členského príspevku pre členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ sa navýši o čiastku predstavujúcu poplatok kolektívneho člena SPZ, ktorého výšku stanovuje SPZ.
8. Výbor klubu navrhuje udeliť vo výnimočných prípadoch významným osobnostiam  čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Návrhy schvaľuje VČS.
9. Členom klubu nemôže byť osoba v zmysle smernice SKJ definujúcej obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode.

V. Členstvo v klube zaniká

a) nezaplatením členského príspevku
b) vystúpením člena na základe písomného oznámenia
c) vylúčením člena za základe písomného oznámenia
d) za porušenie stanov KCHMSDS na návrh výboru alebo ktoréhokoľvek člena
e) úmrtím člena
f) člen, ktorého členstvo  zaniklo nemá nárok na vrátenie členského príspevku za bežný rok
a nemá nárok na alikvótnu časť majetku klubu


VI. Práva a povinnosti členov KCHMSDS

 

1. Členovia majú právo:
a) voliť a byť volený do orgánov klubu

b) využívať výhody klubu, pokiaľ spĺňajú podmienky, ktoré sú na udelenie týchto výhod stanovené
c) podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu
d) požadovať na schôdzach pravidelné správy o činnosti klubu
e) zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom
f)  nahliadnuť do spisového materiálu, ktorý sa týka jeho práv a povinností, robiť si z neho výpisky, za úhradu požiadať  o vyhotovenie kópie príslušného materiálu
g) obdržať klubového spravodajcu

2. Členovia majú tieto povinnosti:
a) platiť členský príspevok
b) riadiť sa organizačným poriadkom, dodržovať stanovy klubu a ostatné predpisy, plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení nadriadených orgánov a organizačných zložiek, alebo zo zverenej funkcie
c) aktívne sa zapájať do klubovej práce a dodržiavať klubovú disciplínu
d) akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube hlásiť do 14 dní výboru KCHMSDS
e) hlásiť tajomníkovi klubu zmeny adresy bydliska, zmeny vo vlastnení druhu plemena a okolnosti, ktoré majú vplyv na členstvo v klube,
f) svojím vystupovaním a činnosťou hájiť dobré meno klubu na verejnosti
udržiavať  dobré medziľudské vzťahy.

3. Čestný člen má práva a povinnosti člena klubu okrem ods. VI. číslo 2); písmeno a
4. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

 

VII. Orgány klubu

a)najvyšším orgánom KCHMSDS je členská schôdza ďalšími výkonnými a kontrolnými orgánmi klubu sú:
b) výbor klubu na čele s predsedom, ktorý je štatutárnym zástupcom
c) kontrolná a revízna komisia na čele s predsedom

VIII. Členská schôdza

1. Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej jeden krát ročne. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť zvolaná  najmenej 7 dní pred jej konaním. Na pozvánke musí byť uvedené: presný dátum, hodina, miesto konania a program rokovania.
2. Členská schôdza je uznášania schopná ak je zúčastnená nadpolovičná väčšina riadnych členov s právom uvedenom v článku IV, 1a). Ak sa nenaplní tento počet, schôdza sa zruší a po 15 minútách výbor zvolá novú členskú schôdzu, ktorá bude uznášania schopná nadpolovičnou väčšinou zúčastnených riadnych členov s právom uvedenom v článku IV, 1a).
3. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu

4. Členská schôdza ďalej:
a) stanovuje základné úlohy činnosti klubu, schvaľuje stanovy klubu, prípadne ich zmeny a doplnky,
b) prejednáva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení
c) stanovuje výšku zápisného a členského príspevku
d) volí na obdobie 5 rokov 5 členný výbor vrátane jeho predsedu, ktorý preberá funkciu člena výboru
e) volí na obdobie 5 rokov poradcu chovu s úplnými kompetenciami poradcu a člena výboru
f) volí na obdobie 5 rokov 3 člennú Kontrolnú a revíznu komisiu
g/ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru o vzniku a zániku členstva v KCHMSDS
h) voľby sa uskutočňujú v termínoch zhodných s termínmi volieb v SPZ

IX. Výbor klubu

1. Výbor je výkonným orgánom klubu. Výbor zastupuje predseda, ktorý je štatutárny z-ástupca klubu. Štatutárom je aj predsedom poverený člen výboru klubu.
2. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami.
3. K jeho povinnostiam patrí:
a) uskutočňovať poslanie klubu
b) zabezpečovať všetky záležitosti súvisiace s činnosťou klubu
c) zvolávať výborové schôdze
d) prijímať a evidovať nových členov
e) plánovať činnosť klubu a hospodáriť s finančnými prostriedkami
f) navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov z posudzovania exteriéru psov
g) schvaľovať, sledovať a kontrolovať dodržiavanie podmienok chovnosti. Za porušovanie prijímať potrebné opatrenia až do dočasného alebo trvalého vylúčenia z členstva a zákazu chovu. Prípadné výnimky podliehajú schváleniu výborom klubu.
h) podávať členskej schôdzi správu o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze

4. Môže zriadiť chovateľskú a výcvikovú radu, sekcie klubu. O zriadení týchto sekcií je výbor povinný informovať členskú základňu.
5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na podnet predsedu, najmenej však 2 krát ročne.
6. Výbor klubu sa uznáša väčšinou hlasov a môže sa uznášať ak je prítomná viac ako polovica členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V súhrnných operatívnych záležitostiach na ktoré z dôvodov časovej tiesne nie je možné zvolať výbor, rozhoduje predseda klubu a to:
- v záležitostiach organizačných, prevádzkových a členských spolu s tajomníkom klubu
- v záležitostiach finančných a hospodárskych s ekonómom klubu.
O svojom rozhodnutí je povinný informovať najbližšie rokovanie výboru klubu. Takéto rozhodnutie môže výbor schváliť dodatočne.
7. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Organizácii, ktorá združuje klub podáva správy o svojej činnosti.
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápis.
9. V ojedinelých prípadoch má oprávnenie na kooptovanie členov výboru. Kooptovanie člena výboru  podlieha následnému schváleniu najbližšej členskej schôdze.
10. V neodkladných prípadoch môže predseda riešiť naliehavé úlohy prostredníctvom korešpondenčného (per rollam) zasadnutia výboru. Pri korešpondenčnom zasadnutí musia členovia výboru oznámiť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovanými opatreniami elektronicky (mailom). Nezaslanie stanoviska sa pokladá za nesúhlas.

X. Členská disciplína

Výbor dbá o členskú disciplínu v organizačných, členských i chovateľských veciach. Previnenia prehodnotí a predkladá na posúdenie a schválenie členskej schôdzi.
                
XI. Kontrolná a revízna komisia

1. Členmi Kontrolnej a revíznej komisie sú: predseda a dvaja členovia.
2. Kontrolná a revízna komisia sa riadi príslušnými predpismi.
3. Kontrolná a revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

XII. Hospodárenie klubu

1. Klub hospodári podľa finančného plánu.
2. Zdrojom príjmu sú: členské príspevky, zápisné, poplatky za chovateľskú činnosť, poplatky za akcie usporiadané klubom, dotácie, dobrovoľné príspevky a dary.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve Slovenskej republiky, reglementom FCI a predpisom zastrešujúceho orgánu.
2. Referendum k odčleneniu plemena (plemien) vypisuje výbor klubu na základe písomnej požiadavky vlastníkov. Oddelenie sa a vytvorenie nového klubu vlastníkmi niektorého z plemien riadených KCHMSDS je možné len na základe písomného súhlasu 2/3 majiteľov všetkých jedincov daného plemena bez akýchkoľvek finančných nárokov na KCHMSDS v zmysle smernice SKJ.
3. Vo zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu. Rozhoduje nadpolovičná väčšina vrátených odpovedí. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členov klubu.