Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania OÚ

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania OÚ
Vypracované pre účely plnenia úloh organizácie v zmysle Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov – organizačná zložka SPZ
Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
IČO: 356 119 28
I. Práva dotknutých osôb
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sú spracovávané, má právo získať prístup k týmto osobným údajom
Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto nasledovných prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na prenesenie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Právo podať sťažnosť
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 - ktorý je dozorným orgánom v uvedenej oblasti.
II. SPRACOVATEĹSKÉ ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
(účel, cieľ, rozsah, doba)
a) Spracovanie evidencie členov prevádzkovateľa a úhrad členských poplatkov
Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o svojich členoch pre účely zabezpečenie plnenia poslania a úloh združenia a výkonu členských práv, tieto údaje spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a tieto využívať .
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je nevyhnutnosť podľa osobitného predpisu v súlade s ustanoveniami zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov a zákona 461/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracúvané údaje: meno a priezvisko, dátum narodeniam adresa, kontaktné údaje, údaje o úhradách členských poplatkov
• účel spracovania: evidencia členov prevádzkovateľa a evidencia členských poplatkov
Prevádzkovateľ je členom strešných kynologických organizácií Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“) a ako taký poskytuje osobné údaje svojich členov týmto organizáciám.
– funkcionári poskytujú OÚ aj za účelom plnenia úloh, vyplývajúcich z ich funkcie, tieto kontaktné údaje na funkcionárov, ak si to vyžaduje ich postavenie, môžu byť zverejnené
• Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv
b) Spracovanie evidencie dobrovoľníkov
Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o dobrovoľníkoch, vykonávajúcich činnosti pre prevádzkovateľa, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre činnosť dobrovoľníkov, opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje. Účelom spracovanie je evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti.
Kópie úradných dokladov je možné vytvárať len na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.
Nakoľko pri prijímaní výkonov dobrovoľníckej činnosti sú právne vzťahy medzi poskytovateľmi a prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti vykonávané na základe zákona 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnym základom spracovania osobných údajov je Zákon o dobrovoľníctve.
V uvedených právnych vzťahoch na základe legitímneho očakávania zmluvných strán vznikajú dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti zmluvné práva a povinnosti (zmluva o dobrovoľníckej činnosti a pod. ), právnym základom spracovania osobných údajov sú aj predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracovávané osobné údaje dobrovoľníkov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, email, telefónny kontakt, začiatok a koniec časového úseku v ktorom dobrovoľník vykonáva činnosť.
• účel spracovania: evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti
• Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve) a po dobu uplatniteľnosti sporných práv
c) Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
Pre prípad zamestnávania na akýkoľvek druh pracovného pomeru oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o zamestnancoch a ich rodinných príslušníkoch, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre personálnu a mzdovú agendu; opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje.
Kópie úradných osobných dokladov je možné vytvárať len na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.
Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných
údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pri pracovnoprávnych vzťahoch je § 13 ods. 1 písmeno c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Konkrétne ide o zákony:
1. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
2. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
3. zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
4. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
5. zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
6. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
• spracovávané osobné údaje zamestnancov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom zamestnanec vykonával prácu, práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka, lekár, služobná cesta, legislatívou požadované údaje o rodinných príslušníkoch
• účel spracovania: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, plnenie ďalších zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancom, evidencia dochádzky, zasielanie podkladov, zasielanie podkladov externej firme (zmluvnému sprostredkovateľovi) na ďalšie spracovanie
• Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi v právnom základe a po dobu uplatniteľnosti možných sporných práv
d) Spracovanie evidencie vystavovateľov
Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o vystavovateľoch, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s vystavovaním, posudzovaním psa a zverejnením výsledkov výstavy, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať.
Primárne budú osobné údaje spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s vystavovateľmi, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti verejného vystavovania a kvalifikovaného posúdenia psov spôsobom, upraveným propozíciami výstavy a výstavným poriadkom.
Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
Osobné údaje budú spracovávané za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, výstavných poriadkov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem
spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.
Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónny kontakt, mail, základné údaje o vystavovanom psovi
• účel spracovania: spracovanie do výstavného katalógu, výstavy, na posudkové listy, do výsledkových listín, do zoznamu udelených titulov zasielaných strešným kynologickým organizáciám: Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“) a na Medzinárodnú kynologickú organizáciu (ďalej len „FCI“). Pre účely spravodajskej a publikačnej činnosti – meno, priezvisko, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie.
• Osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv
Osobné údaje sú spracovávané pre účely usporiadania výstavy psov ako verejnej kultúrno – spoločenskej kynologickej súťažnej akcie, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie a služieb, súvisiacich s vystavením a propagáciou vystavovaného psa (psov), a náväzným spravodajstvom, vrátane možnosti vyhotovenia ilustračných fotografií či videozáznamov, spracovanie verejne dostupného výstavného katalógu v tlačenej či elektronickej forme s menom, priezviskom vystavovateľa s uvedením štátu, z ktorého pochádza a údajmi o vystavenom psovi a verejne prístupného povýstavného katalógu s týmito údajmi a výsledkami, zabezpečenie vykonanie úkonov pre následné priznávanie titulov pre vystavovaného psa na základe získaných čakateľstiev z jednotlivých výstav.
Ďalšie osobné údaje (bydlisko, telefonický a mailový kontakt) sú nezverejnené a spracované len pre účely napĺňania zmluvného vzťahu, resp. právneho základu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
e) Spracovanie evidencie účastníkov bonitácií (chovateľských akcií)
Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o účastníkoch bonitácií, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s uchovňovaním psov, pre účely ďalšieho využitia pri chovateľskej činnosti a zverejnením výsledkov bonitácií v takom rozsahu, aby tieto mohli slúžiť ako podklad k plemenárskej práci, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať.
Osobné údaje budú spracúvané pre účely plnenia úloh prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 274/2000 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje budú osobné údaje spracovávané tiež za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s účastníkmi bonitácie, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti uchovnenia psa (sučky) a posúdenia psov spôsobom, upraveným chovateľským a bonitačným poriadkom a využívanie chovateľského servisu prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania príslušných predpisov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv. Kontrola a regulácia plemenitby má tiež celospoločenský význam.
Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje, údaje o predvedenom psovi. Spravodajská, publikačná činnosť – meno, priezvisko, dosiahnuté výsledky, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie
• účel spracovania: uchovnenie psa pre účely plemenitby, poskytnutie chovateľského servisu, údaje môžu byť poskytované plemennej knihe, resp. verifikované pre účely chovateľskej činnosti. Údaje môžu byť poskytnuté strešným kynologickým organizáciám: Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“).
• Osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, bonitačné karty chovných jedincov sú následne archivované na historické a bádateľské účely
f) Spracovanie evidencie chovných zvierat (chovateľská agenda)
Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o majiteľov chovných zvierat, ktoré môžu byť využívané k plemenitbe, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s uchovňovaním psov pre účely ďalšieho využitia pri chovateľskej činnosti a zverejnením výsledkov bonitácií v takom rozsahu, aby tieto mohli slúžiť ako podklad k plemenárskej práci, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať.
Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia úloh pre účely zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje budú spracovávané aj za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), nakoľko majiteľom chovných zvierat (dotknutým osobám) je poskytovaný chovateľský servis, umožňujúci výkon plemenitby, jeho súčasťou je odovzdávanie potrebných poznatkov a informácií (vrátane kontaktných údajov na majiteľov plemenných zvierat) dotknutým osobám, ako účastníkom uvedených právnych vzťahov.
Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, prípadne ďalších dotknutých osôb, vykonávajúcich chovateľskú činnosť a to napr. pre prípady kontroly, odhalenia porušovania príslušných chovateľských či iných predpisov a následnej prevencie. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.
Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú
osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje, údaje o psovi (sučke).
• účel spracovania: pre účely plnenia úloh zo Zákona o poľovníctve, pre účely plemenárskej práce a poskytovania chovateľského servisu dotknutým osobám, údaje môžu byť poskytované plemennej knihe, resp. verifikované pre účely chovateľskej činnosti. Údaje sú tiež verifikované a poskytnuté pre účely vedenia plemennej knihy strešným kynologickým organizáciám: Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej aj len „SKJ“). Osobné údaje majiteľov chovateľských staníc a chovných zvierat slúžia aj na verejnú propagáciu ich ponuky.
• Osobné údaje sú uložené po dobu splnenia účelu a po dobu uplatniteľnosti a prípadných sporných práv, evidencia chovných zvierat a bonitačné karty chovných jedincov sú následne archivované na historické a bádateľské účely.
g) Spracovanie evidencie účastníkov a výsledkových listín skúšok a výkonnostných podujatí
Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje pre účely zabezpečenia organizácie kynologických športových, výkonnostných podujatí a súvisiacich činností či služieb, tieto údaje spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a v obmedzenom rozsahu prevádzkovateľ prípadne poskytuje spravodajstvo a publikuje osobné údaje s výsledkami športových podujatí (meno, priezvisko, poradie).
Skúšky a výkonnostné podujatia (napr. preteky, memoriály) sú vykonávané na základe záujmu dotknutých osôb a požiadavky týchto záujemcov o poskytnutie súčinnosti a podpory pri ich činnosti.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie úloh v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. § 60a a ďalšie).
Prevádzkovateľovi pri organizovaní, či vykonávaní, riadení, správe, podpore alebo rozvoji kynologickej činnosti a dotknutým osobám môžu vznikať pri realizácii uvedených právnych vzťahov aj vzájomné práva povinnosti na zmluvnom základe; režim spracovania osobných údajov tak prebieha aj na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a účastníkom súťaže nebolo možné uplatnenie právneho základu „zákon“ či „predzmluvný, alebo zmluvný vzťah“, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu“ prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracovávané údaje: meno, adresa, kontaktné údaje, prípadne vek účastníka skúšky či súťaže, údaje o psovi. Spravodajská, publikačná činnosť – meno, priezvisko, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie
• účel spracovania: organizácia a zaznamenanie výsledkov kynologických podujatí, ich publikácia, podľa významu a druhu skúšky či súťaže aj prípadné zabezpečenie verifikácie výsledkov pre účastníka súťaže, môžu byť zasielané strešným organizáciám, zastrešujúcim prevádzkovateľa ( SPZ, SKJ, FCI)
• osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) po dobu pre účely plnenia úloh zo Zákona o poľovníctve a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, výsledky skúšok a súťažných podujatí sú publikované a následne archivované na historické a bádateľské účely
h) Spracovanie účtovnej agendy, dodávateľsko – odberateľské vzťahy
V procese prípravy podkladov pre spracovanie účtovníctva môžu oprávnené osoby spracúvať osobné údaje manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich pre uvedené účely. Ďalšie spracovanie účtovných údajov prípadne môže zabezpečovať účtovná spoločnosť, ktorá je sprostredkovateľom.
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve - (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
• spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, sídlo, kontaktné údaje, IČO, DIČ, bankové spojenie
• účel spracovania: vystavovanie objednávok, evidencia faktúr, zadávanie do účtovného programu, archivácia v zmysle zákona o účtovníctve
• osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv,
i) Spracovanie evidencie došlej a odoslanej pošty
Prevádzkovateľ spracúva pre účely evidencie došlej a odoslanej pošty osobné údaje manuálne a v elektronickej forme, môže ich prehliadať, usporadúvať a využívať ich pre uvedené účely.
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti riadne a včas vybavovať korešpondenciu s Vami ako dotknutými osobami a pre prípady ochrany prípadných sporných práv.
• účel spracovania: evidencia došlej a odoslanej pošty
• spracovávané údaje: identifikačné a adresa
• osobné údaje sú uložené po dobu naplnenia účelu a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv,
_______________________________
Sprostredkovateľom môže byť účtovná spoločnosť v rozsahu plnenia zmluvných a zákonných povinností pre účely zákona o účtovníctve.
IV. ZÍSKAVANIE ÚDAJOV OD TRETÍCH OSÔB
– osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78 ods. 2 a ods. 6 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
V súlade s ustanovením § 78 ods. 6 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmenene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ získava, resp. spracúva osobné údaje o chovateľoch psov aj od ich majiteľov (napr. prostredníctvom preukazu pôvodu – verejná listina) ako tretích osôb za účelom preukázania a overenia pôvodu psa v súvislosti s uplatnením nároku majiteľa na jeho následné využívanie na výstavníctvo, kynologickú športovú činnosť, udeľovanie titulov, plemenitbu a pod. .
V. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE – (Prenos údajov medzinárodnej organizácii – FCI)

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania OÚ

Vypracované pre účely plnenia úloh organizácie v zmysle Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ: Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov – organizačná zložka SPZ

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

IČO: 356 119 28

I. Práva dotknutých osôb

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sú spracovávané, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto nasledovných prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na prenesenie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 - ktorý je dozorným orgánom v uvedenej oblasti.

II. SPRACOVATEĹSKÉ ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

(účel, cieľ, rozsah, doba)

a) Spracovanie evidencie členov prevádzkovateľa a úhrad členských poplatkov

Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o svojich členoch pre účely zabezpečenie plnenia poslania a úloh združenia a výkonu členských práv, tieto údaje spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a tieto využívať .

Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je nevyhnutnosť podľa osobitného predpisu v súlade s ustanoveniami zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov a zákona 461/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracúvané údaje: meno a priezvisko, dátum narodeniam adresa, kontaktné údaje, údaje o úhradách členských poplatkov

• účel spracovania: evidencia členov prevádzkovateľa a evidencia členských poplatkov

Prevádzkovateľ je členom strešných kynologických organizácií Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“) a ako taký poskytuje osobné údaje svojich členov týmto organizáciám.

– funkcionári poskytujú OÚ aj za účelom plnenia úloh, vyplývajúcich z ich funkcie, tieto kontaktné údaje na funkcionárov, ak si to vyžaduje ich postavenie, môžu byť zverejnené

• Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv

b) Spracovanie evidencie dobrovoľníkov

Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o dobrovoľníkoch, vykonávajúcich činnosti pre prevádzkovateľa, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre činnosť dobrovoľníkov, opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje. Účelom spracovanie je evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti.

Kópie úradných dokladov je možné vytvárať len na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.

Nakoľko pri prijímaní výkonov dobrovoľníckej činnosti sú právne vzťahy medzi poskytovateľmi a prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti vykonávané na základe zákona 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnym základom spracovania osobných údajov je Zákon o dobrovoľníctve.

V uvedených právnych vzťahoch na základe legitímneho očakávania zmluvných strán vznikajú dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti zmluvné práva a povinnosti (zmluva o dobrovoľníckej činnosti a pod. ), právnym základom spracovania osobných údajov sú aj predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracovávané osobné údaje dobrovoľníkov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, email, telefónny kontakt, začiatok a koniec časového úseku v ktorom dobrovoľník vykonáva činnosť.

• účel spracovania: evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti

• Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve) a po dobu uplatniteľnosti sporných práv

c) Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

Pre prípad zamestnávania na akýkoľvek druh pracovného pomeru oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o zamestnancoch a ich rodinných príslušníkoch, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre personálnu a mzdovú agendu; opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje.

Kópie úradných osobných dokladov je možné vytvárať len na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.

Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných

údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pri pracovnoprávnych vzťahoch je § 13 ods. 1 písmeno c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Konkrétne ide o zákony:

1. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

2. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

3. zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

4. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

5. zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

6. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

• spracovávané osobné údaje zamestnancov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom zamestnanec vykonával prácu, práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka, lekár, služobná cesta, legislatívou požadované údaje o rodinných príslušníkoch

• účel spracovania: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, plnenie ďalších zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancom, evidencia dochádzky, zasielanie podkladov, zasielanie podkladov externej firme (zmluvnému sprostredkovateľovi) na ďalšie spracovanie

• Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi v právnom základe a po dobu uplatniteľnosti možných sporných práv

d) Spracovanie evidencie vystavovateľov

Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o vystavovateľoch, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s vystavovaním, posudzovaním psa a zverejnením výsledkov výstavy, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať.

Primárne budú osobné údaje spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s vystavovateľmi, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti verejného vystavovania a kvalifikovaného posúdenia psov spôsobom, upraveným propozíciami výstavy a výstavným poriadkom.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje budú spracovávané za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, výstavných poriadkov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem

spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónny kontakt, mail, základné údaje o vystavovanom psovi

• účel spracovania: spracovanie do výstavného katalógu, výstavy, na posudkové listy, do výsledkových listín, do zoznamu udelených titulov zasielaných strešným kynologickým organizáciám: Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“) a na Medzinárodnú kynologickú organizáciu (ďalej len „FCI“). Pre účely spravodajskej a publikačnej činnosti – meno, priezvisko, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie.

• Osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv

Osobné údaje sú spracovávané pre účely usporiadania výstavy psov ako verejnej kultúrno – spoločenskej kynologickej súťažnej akcie, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie a služieb, súvisiacich s vystavením a propagáciou vystavovaného psa (psov), a náväzným spravodajstvom, vrátane možnosti vyhotovenia ilustračných fotografií či videozáznamov, spracovanie verejne dostupného výstavného katalógu v tlačenej či elektronickej forme s menom, priezviskom vystavovateľa s uvedením štátu, z ktorého pochádza a údajmi o vystavenom psovi a verejne prístupného povýstavného katalógu s týmito údajmi a výsledkami, zabezpečenie vykonanie úkonov pre následné priznávanie titulov pre vystavovaného psa na základe získaných čakateľstiev z jednotlivých výstav.

Ďalšie osobné údaje (bydlisko, telefonický a mailový kontakt) sú nezverejnené a spracované len pre účely napĺňania zmluvného vzťahu, resp. právneho základu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

e) Spracovanie evidencie účastníkov bonitácií (chovateľských akcií)

Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o účastníkoch bonitácií, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s uchovňovaním psov, pre účely ďalšieho využitia pri chovateľskej činnosti a zverejnením výsledkov bonitácií v takom rozsahu, aby tieto mohli slúžiť ako podklad k plemenárskej práci, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať.

Osobné údaje budú spracúvané pre účely plnenia úloh prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 274/2000 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje budú osobné údaje spracovávané tiež za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s účastníkmi bonitácie, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti uchovnenia psa (sučky) a posúdenia psov spôsobom, upraveným chovateľským a bonitačným poriadkom a využívanie chovateľského servisu prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania príslušných predpisov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv. Kontrola a regulácia plemenitby má tiež celospoločenský význam.

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje, údaje o predvedenom psovi. Spravodajská, publikačná činnosť – meno, priezvisko, dosiahnuté výsledky, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie

• účel spracovania: uchovnenie psa pre účely plemenitby, poskytnutie chovateľského servisu, údaje môžu byť poskytované plemennej knihe, resp. verifikované pre účely chovateľskej činnosti. Údaje môžu byť poskytnuté strešným kynologickým organizáciám: Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“).

• Osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, bonitačné karty chovných jedincov sú následne archivované na historické a bádateľské účely

f) Spracovanie evidencie chovných zvierat (chovateľská agenda)

Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje o majiteľov chovných zvierat, ktoré môžu byť využívané k plemenitbe, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s uchovňovaním psov pre účely ďalšieho využitia pri chovateľskej činnosti a zverejnením výsledkov bonitácií v takom rozsahu, aby tieto mohli slúžiť ako podklad k plemenárskej práci, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia úloh pre účely zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje budú spracovávané aj za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), nakoľko majiteľom chovných zvierat (dotknutým osobám) je poskytovaný chovateľský servis, umožňujúci výkon plemenitby, jeho súčasťou je odovzdávanie potrebných poznatkov a informácií (vrátane kontaktných údajov na majiteľov plemenných zvierat) dotknutým osobám, ako účastníkom uvedených právnych vzťahov.

Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, prípadne ďalších dotknutých osôb, vykonávajúcich chovateľskú činnosť a to napr. pre prípady kontroly, odhalenia porušovania príslušných chovateľských či iných predpisov a následnej prevencie. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú

osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje, údaje o psovi (sučke).

• účel spracovania: pre účely plnenia úloh zo Zákona o poľovníctve, pre účely plemenárskej práce a poskytovania chovateľského servisu dotknutým osobám, údaje môžu byť poskytované plemennej knihe, resp. verifikované pre účely chovateľskej činnosti. Údaje sú tiež verifikované a poskytnuté pre účely vedenia plemennej knihy strešným kynologickým organizáciám: Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej aj len „SKJ“). Osobné údaje majiteľov chovateľských staníc a chovných zvierat slúžia aj na verejnú propagáciu ich ponuky.

• Osobné údaje sú uložené po dobu splnenia účelu a po dobu uplatniteľnosti a prípadných sporných práv, evidencia chovných zvierat a bonitačné karty chovných jedincov sú následne archivované na historické a bádateľské účely.

g) Spracovanie evidencie účastníkov a výsledkových listín skúšok a výkonnostných podujatí

Oprávnené osoby môžu zisťovať osobné údaje pre účely zabezpečenia organizácie kynologických športových, výkonnostných podujatí a súvisiacich činností či služieb, tieto údaje spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a v obmedzenom rozsahu prevádzkovateľ prípadne poskytuje spravodajstvo a publikuje osobné údaje s výsledkami športových podujatí (meno, priezvisko, poradie).

Skúšky a výkonnostné podujatia (napr. preteky, memoriály) sú vykonávané na základe záujmu dotknutých osôb a požiadavky týchto záujemcov o poskytnutie súčinnosti a podpory pri ich činnosti.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie úloh v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. § 60a a ďalšie).

Prevádzkovateľovi pri organizovaní, či vykonávaní, riadení, správe, podpore alebo rozvoji kynologickej činnosti a dotknutým osobám môžu vznikať pri realizácii uvedených právnych vzťahov aj vzájomné práva povinnosti na zmluvnom základe; režim spracovania osobných údajov tak prebieha aj na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a účastníkom súťaže nebolo možné uplatnenie právneho základu „zákon“ či „predzmluvný, alebo zmluvný vzťah“, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu“ prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracovávané údaje: meno, adresa, kontaktné údaje, prípadne vek účastníka skúšky či súťaže, údaje o psovi. Spravodajská, publikačná činnosť – meno, priezvisko, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie

• účel spracovania: organizácia a zaznamenanie výsledkov kynologických podujatí, ich publikácia, podľa významu a druhu skúšky či súťaže aj prípadné zabezpečenie verifikácie výsledkov pre účastníka súťaže, môžu byť zasielané strešným organizáciám, zastrešujúcim prevádzkovateľa ( SPZ, SKJ, FCI)

• osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) po dobu pre účely plnenia úloh zo Zákona o poľovníctve a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, výsledky skúšok a súťažných podujatí sú publikované a následne archivované na historické a bádateľské účely

h) Spracovanie účtovnej agendy, dodávateľsko – odberateľské vzťahy

V procese prípravy podkladov pre spracovanie účtovníctva môžu oprávnené osoby spracúvať osobné údaje manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich pre uvedené účely. Ďalšie spracovanie účtovných údajov prípadne môže zabezpečovať účtovná spoločnosť, ktorá je sprostredkovateľom.

Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve - (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

• spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, sídlo, kontaktné údaje, IČO, DIČ, bankové spojenie

• účel spracovania: vystavovanie objednávok, evidencia faktúr, zadávanie do účtovného programu, archivácia v zmysle zákona o účtovníctve

• osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv,

i) Spracovanie evidencie došlej a odoslanej pošty

Prevádzkovateľ spracúva pre účely evidencie došlej a odoslanej pošty osobné údaje manuálne a v elektronickej forme, môže ich prehliadať, usporadúvať a využívať ich pre uvedené účely.

Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti riadne a včas vybavovať korešpondenciu s Vami ako dotknutými osobami a pre prípady ochrany prípadných sporných práv.

• účel spracovania: evidencia došlej a odoslanej pošty

• spracovávané údaje: identifikačné a adresa

• osobné údaje sú uložené po dobu naplnenia účelu a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv,

_______________________________

Sprostredkovateľom môže byť účtovná spoločnosť v rozsahu plnenia zmluvných a zákonných povinností pre účely zákona o účtovníctve.

IV. ZÍSKAVANIE ÚDAJOV OD TRETÍCH OSÔB

– osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78 ods. 2 a ods. 6 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

V súlade s ustanovením § 78 ods. 6 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmenene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ získava, resp. spracúva osobné údaje o chovateľoch psov aj od ich majiteľov (napr. prostredníctvom preukazu pôvodu – verejná listina) ako tretích osôb za účelom preukázania a overenia pôvodu psa v súvislosti s uplatnením nároku majiteľa na jeho následné využívanie na výstavníctvo, kynologickú športovú činnosť, udeľovanie titulov, plemenitbu a pod. .

V. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE – (Prenos údajov medzinárodnej organizácii – FCI)