Výročná členská schôdza 12.marec 2022 - pozvánka

POZVÁNKA 

Vážený člen, 

dovoľujeme si Vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu, dňa 12. marca 2022 so začiatkom o 09.30 h. Miesto konania Výročnej členskej schôdze je Poľovnícky dom v Šali - Veča.

Program: 

1. Otvorenie VČS 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba volebnej komisie 

5. Kontrola uznesenia 

6. Správa predsedu klubu 

7. Správa ekonóma klubu 

8. Správa tajomníka klubu 

9. Správa poradcu chovu 

10.Správa výcvikára klubu 

11.Správa revíznej komisie 

12.Voľba výboru klubu 

13.Voľba revíznej komisie 

14.Voľba zástupcu do Kynologickej rady SPZ a zjazd 

15.Vyhodnotenie výsledkov volieb 

16.Diskusia 

17.Uznesenie 

18.Záver 

 

Svoju účasť/neúčasť na VČS potvrďte na kchmsds@azet.sk 

 

Kynológii zdar! 

 

Výbor klubu KCHMSDS

 

Poľovnícky dom sa nachádza pri Spoločenskom dome v Šaľa - Veča.