Klubové skúšky vlôh stavačov, 24.7.2021, Hájske.


PROPOZÍCIE SVS          PRIHLÁŠKA NA SVSVážení členovia a priatelia
poľovníckej kynológie! 

Dovoľujeme si Vás pozvať na klubové 

Skúšky vlôh stavačov do Hájskeho.

Miesto konania skúšok, poľovný revír: Poľovné združenie Jarč
Dátum konania: 24.7.2021 (sobota)
Zraz: 7:30, poľovnícka chata PZ Jarč, Hájske
 
Organizácia skúšok sa bude riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami.
 
Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: kchmsds@azet.sk
Štartovné je nutné uhradiť spolu s prihláškou na bankový účet:
IBAN: SK05 0900 0000 0051 5214 0072,
do poznámky uveďte SVS a meno psa.
Výška štartovného: 30€ člen klubu, 35€ nečlen klubu
Uzávierka prihlášok: 20.7.2021
 
Poľovnej kynológii zdar !
 
Mgr. Jana Brániková
predseda
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
 
Všeobecné ustanovenia:
 
Skúšky vlôh stavačov sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku
pre výkon poľovných psov, skúšobný poriadok SVS, Slovenský poľovnícky zväz.
 
Vodič bez poľovného lístka a zbrojného preukazu je povinný nahlásiť túto skutočnosť vopred,
v čase prihlásenia sa na skúšku. Vodič s platným poľovným lístkom, zbrojným preukazom je
povinný na požiadanie preukázať príslušné doklady.
 
Prihláška bude potvrdená prostredníctvom emailu kchmsds@azet.sk Účastníci sú povinní
uhradiť poplatok pri prihlásení. Prípadnú neúčasť sú povinní nahlásiť najneskôr 2 týždne
pred termínom konania skúšky. Po tomto termíne poplatok nebude vrátený.
 
Výbor si vyhradzuje právo výberu účastníkov skúšok.
 
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo psovi. Voľné pobehovanie psov
mimo výkonu príslušnej skúšky je zakázané.
 
Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov spracováva osobné údaje zmysle
ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení
niektorých zákonov. Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných
 
Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského
zvieraťa s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21
dní a maximálne 1 rok pred konaním skúšky. Zo skúšky bude vyradený zranený pes, hárajúca
suka alebo inak nespôsobilý pes.