Klubové výstavy stavačov so zadávaním titulov Klubový víťaz 2016 a CAC

Klubové výstavy stavačov

so zadávaním titulov Klubový víťaz 2016 a CAC

 

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov

Klub chovateľov maďarských stavačov

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov

Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov

Klub chovateľov weimarských stavačov SR

Slovenský klub chovateľov českých fúzačov

Slovenský klub pointrov a setrov

 

Dunajská Lužná - 22. máj 2016

Ranč Davidov

(https://www.davidovareal.sk/ )

 

Online prihlásenie bude možné od 1.2.2016 na www.onlinedogshows.sk.

Platba v deň výstavy NIE JE možná, všetky  poplatky musia byť uhradené vopred.

 

Výstavný výbor :

 

Riaditeľ výstavy :                     Ing. Melinda Neumannová

Správca výstavy :                    Ing. Marián Konečný

Ekonóm výstavy :                    Ing. Michal Čech

Technické zabezpečenie :         Klub chovateľov maďarských stavačov – Vizsla Club Slovakia

Komisia pre protesty :              Ing. Melinda Neumannová, Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Ing. Marián Konečný

 

Program :

 

08,00 – 09,15    prijímanie psov a veterinárna prehliadka

09,15 – 09,30    otvorenie výstavy

09,30 – 14,00    začiatok posudzovania

14,30                súťaže

Zoznam rozhodcov :

 

LJUBIČIĆ Neven (Croatia) - English Pointer, English setter, Gordon Setter, Irish Red and White Setter, Irish Red Setter 

KORIČ Marián (Slovenská republika) - Deutsch Kurzhaariger Vorstehhund

BUBA Petr (Česká republika) - Bracco italiano, Braque Saint-Germain, Deutsch Langhaariger Vorstehhund, Drentsche Patrijshond, Drótszőrű Magyar vizsla, Epagneul français, Grosser Münsterländer Vorstehhund, Kleiner Münsterländer, Rövidszőrű Magyar vizsla, Spinone italiano

PÁL Jozef (Slovenská republika) - Weimaraner 

STANOVSKÝ Miroslav (Slovenská republika) - Český Fousek, Deutsch Drahthaariger Vorstehhund, Epagneul Breton, Pudelpointer, Slovenský hrubosrstý stavač a ostatné nemenované plemená

 

Zmena rozhodcov vyhradená.

 

Tituly a čakateľstvá :

 

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov

Res. CAC SR  - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov

Klubový víťaz – udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónovudelenie titulu Klubový víťaz jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného chovateľského klubu

Klubový víťaz mladých - -udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením CAJC v triede mladých, udelenie titulu Klubový víťaz mladých jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného chovateľského klubu

Klubový víťaz veteránov - -udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede veteránov, udelenie titulu Klubový víťaz veteránov jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného chovateľského klubu

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Klubový víťaz a veterán s ocenením výborný 1

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) -  do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Klubový víťaz a veterán s ocenením výborný 1

Putovný pohár anglických stavačov – udeľuje sa najkrajšiemu anglickému stavačovi výstavy na obdobie jedného roka, do súťaže nastupujú víťazi plemien s ocenením BOB v plemenách English Pointer, English Setter, Gordon Setter, Irish Red and White Setter, Irish Red Setter

Najkrajší pracovný pes výstavy – do súťaže nastupujú všetci jedinci s ocenením CAC z triedy pracovnej (psy aj suky)

Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior)

Víťaz výstavy (BIS) - udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB)

 

 

 

Súťaže :

Najkrajší pár psov - Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz

Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod. Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 12,00 hodiny.

Dieťa a pes – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa (posúdeného na výstave), a to v kategórii dieťa do 12 rokov a dieťa nad 12 rokov.

 

Všeobecné ustanovenia :

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vznik­nutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec!

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadajúcim klubom (uvedených v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na klubové výstavy stavačov“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa)  a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webových stránkach a v klubových spravodajoch usporiadajúcich klubov.           

 

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

 

Uzávierky a poplatky

 

1. uzávierka

31.03.2016

2. uzávierka

17.04.2016

3. uzávierka

02.05.2016

za 1. psa

25,- €

30,- €

35,- €

za každého ďalšieho psa

20,- €

25,- €

30,- €

trieda mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

15,- €

20,- €

25,- €

súťaže

5,- €

5,- €

5,- €

 

 

Prihlášky po termíne 3. uzávierky nebudú prijaté. Termín uzávierky prihlášok je zároveň aj termínom povinnosti uhradiť výstavný poplatok k príslušnej uzávierke. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy (informácie) pre príjemcu. Podanie prihlášky je záväzné a uhradiť výstavné poplatky je vystavovateľ povinný, aj keď sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa. Prihlášku je možné stornovať len do termínu druhej uzávierky, za stornovanie prihlášok účtujeme storno poplatok vo výške 10 euro. Po termíne druhej uzávierky už stornovanie nie je možné

Prihlásiť psa do triedy pracovnej alebo šampiónov je možné len na základe pracovného certifikátu alebo dokladu o šampionáte.

 

Bankové spojenie:

 

Názov účtu:                KCHMS Vizsla Club Slovakia

Číslo účtu:                  000000-0028623840 / 0900

IBAN:                        SK2109000000000028623840

SWIFT code / BIC:     GIBASKBX

Adresa banky:            Slovenská sporiteľňa, a. s.; Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

 

 

Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných poplatkov a variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka).

 

propozície-KV-2016.pdf (864,5 kB)